041 619 125 info@os-vipava.si

Učim se biti učitelj

Avtor: | Jan 19, 2021

Osnovna šola Draga Bajca Vipava je v obdobju od januarja do junija 2021 vključena v program
»Učim se biti učitelj«. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija,
aktiviranje, usposabljanje in vodenje tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja
začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz
izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev. Učitelj začetnik ob podpori tima za uvajanje krepi
kompetence na treh ključnih področjih, tj. profesionalnem, socialnem in osebnem področju.

Razvoj učiteljice začetnice, ki je vključena v delo na področju slovenskega jezika in književnosti, se
dosega timsko in z inovativnimi pristopi. V središču je nova paradigma učenja, ki se osredotoča na
ustvarjanje inovativnih učnih okolij s sodelovalnimi oblikami učenja, vodenjem diskusije, razvijanjem
veščine branja ter kritičnega in kreativnega razmišljanja. Ob podpori IKT je učno okolje razširjeno na
področje virtualnega in digitalnega. V takem učnem okolju učenec rešuje probleme, ki ga motivirajo in
učenju dajejo smisel, se vključuje v diskusije o obravnavanih temah s področja jezika in književnosti in
pridobi določeno avtonomijo pri organizaciji učenja. Učitelj pa prevzame vlogo mentorja v procesu
učenja. Tako se oblikuje kultura možnosti, razvija se prostor, kjer se učeči prepoznajo za učeče se, in
izgrajuje se nova avtoriteta, ki podpira razvojne potrebe učencev.

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« kot
sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,
prednostne naložbe: 10.1. »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja
ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.

V Vipavi, 18. 1. 2021

Mateja Curk

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost