041 619 125 info@os-vipava.si

Arhivi

Učenci s posebnimi potrebami

Učencem, ki se znajdejo v težavah pri učenju je namenjen dopolnilni pouk. Včasih pa je to za učenca premalo, zato za nekatere organiziramo tudi dodatno individualno ali skupinsko pomoč, ki jo na naši šoli izvajajo učitelji ali specialne pedagoginje.

Če pa učenec kljub trudu ne more odpraviti težav, je potrebno raziskati, kaj je temu vzrok. Otroka lahko pregleda specialna pedagoginja na šoli ali strokovnjaki v zunanji ustanovi (Center za mentalno zdravje  v Novi Gorici, Svetovalni center v Ljubljani …). Le ti svetujejo šoli, kakšne prilagoditve naj poskuša šola izvajati (za tega učenca se potem na šoli  pripravi Izvirni delovni projekt pomoči) ali pa svetujejo staršem, da se obrnejo na Komisijo za usmerjanje otrok, katera določi prilagoditve in načine pomoči (šola na podlagi odločbe pripravi Individualizirani program za učenca).

Komisija za usmerjanje opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015).

Komu je namenjeno usmerjanje?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Zakonske podlage

Usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Z A K O NA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Pridobitev odločbe

Obrazec: zahteva_za_uvedbo_postopka_usmerjanja vložijo starši na Zavod za šolstvo, OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica.

Starši obvestijo šolo in jo zaprosijo, da pripravi Poročilo. Pridobijo tudi morebitna poročila zunanjih ustanov.

Komisija za usmerjanje nato pregleda dokumentacijo in po potrebi izvede tudi pregled učenca. Nato izda strokovno mnenje, ki je podlaga za  izdajo odločbe.

Starši in šola  dobijo odločbo. En mesec po izdani odločbi šola lahko začne izvajati pomoč, ki jo narekuje odločba.

Priprava individualiziranega programa (IP)

Ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki  pripravi individualiziran program za učenca. Pri pripravi programa  sodelujejo tudi starši in učenec (odvisno od zrelosti otroka).

IP vsebuje poleg osnovnih podatkov o učencu, starših ter vrsti težav, ki jih učenec ima, tudi kdo in kdaj bo izvajal dodatno strokovno pomoč, ter prilagoditve ki jih učenec potrebuje.

IP je potrebno evalvirati in po potrebi spreminjati (najmanj v vsakem izobraževalnem obdobju).  Strokovna skupina se sestaja skupaj s starši in učencem ob začetku in koncu šolskega leta, ter po potrebi tudi med šolskim letom.

 

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost