041 619 125 info@os-vipava.si
junij 2023
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« Maj   Jul »

Arhivi

Šolski red

 

 

Izvleček iz šolskega reda – dolžnosti in odgovornosti učencev so da:

 • spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,
 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 • učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • primerno zastopa šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira,
 • v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvesti strokovne delavce šole,
 • učenci vozači spoštujejo tudi pravila varstva vozačev.

Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene z vzgojnim načrtom šole ter sprejetimi predpisi.

 

 

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja nad in med učenci strokovni delavci šole izvajajo različne ukrepe.

Preventivni ukrepi

 • svetujejo in usposabljajo učence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme,
 • preprečujejo dostop učencem do nevarnih snovi in naprav,
 • nadzorujejo in po potrebi preprečujejo dostop in zadrževanje v prostorih šole zunanjim obiskovalcem, ki v šoli nimajo obveznosti,
 • zagotavljajo, da so objekti, učila, oprema, stroji in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,
 • usposabljajo delavce za varno delo,
 • varujejo osebne podatke in druge zaupne podatke o delu v šoli,
 • zagotavljajo ustrezno število spremljevalcev na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,
 • zagotavljajo učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice.
 • seznanjajo učence in starše z načrtom varnih poti
 • sproti obveščajo učence,učitelje in starše o nevarnostih.
 • dežurstvo v prostorih in na šolskih površinah, (v času trajanja pouka so učitelji, ki so določeni, dolžni opravljati dežurstvo),
 • kontrola vstopa obiskovalcev šole: dežurni učenec je dolžan zabeležiti čas prihoda, ime obiskovalca in ga po potrebi usmeriti ali spremiti,
 • ukrepi v primeru nezgod in epidemij,
 • v skupnih šolskih prostorih ni več oseb, kot je glede na prostor predvideno,
 • določen čas in načini uporabe igrišč in drugih zunanjih površin šole,
 • opredeljen način prihoda in odhoda učencev v šolo,
 • oblikovanje oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • vključevanje učencev v tečaj za vožnjo s kolesi in opravljanje kolesarskega izpita,
 • opravljanje tehničnih pregledov koles učencev petega razreda pred kolesarskim izpitom,
 • nadzor v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov ali snovi v šolo (obvestilo  pristojne osebe, do prihoda je učenec pod nadzorom).
 • predviden prostor gibanja v času čakanja na avtobus – varstvo vozačev

Aktivni ukrepi:

Ne glede na določbo sedme alineje te točke lahko šola občasno organizira vzgojno izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk.

Posebno varstvo učencev

Šola mora varovati učence pred:

 • nadlegovanjem,
 • trpinčenjem,
 • zatiranjem,
 • diskriminacijo,
 • nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,

in pred tem, da bi jih:

 • namerno poniževali drugi učenci,

■        delavci šole in

■        druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.

 

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 1. Vsi skrbimo za čim boljše medsebojne odnose, spoštovanje, razumevanje in uvidevnost. Kulturno se obnašamo, pozdravljamo se z vljudnimi pozdravi. V šolskih prostorih se obnašamo skladno s splošnim bontonom.
 • Učenci vse delavce šole naslavljajo z gospod/gospa ali učitelj/učiteljica. Obvezno je vikanje vseh delavcev šole ter uporabljanje vljudnostnih izrazov (prosim, hvala, oprostite, dober dan, nasvidenje, …).
 • Kletvice, žaljenje in vsakršno grdo govorjenje je prepovedano.
 • Javno izkazovanje intimnosti  ne sodi v šolski prostor.
 1. Redno in točno obiskujemo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
 2. Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi. Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo /in telovadno opremo/ v garderobi. Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.
 3. V šolskih prostorih smo primerno in dostojno oblečeni, učenci obuti v šolske ali sobne copate, v telovadnici pa v telovadne copate. O primernosti oblačil, barvanju las in ličenju  se razredniki pogovorijo z učenci in starši (bonton).
 4. Med vzgojno-izobraževalnim delom v šoli in njeni neposredni bližini velja disciplina:
 • Med poukom vsi poskrbimo, da je na hodnikih tišina. Učenci , ki nimajo pouka, se lahko ukvarjajo z dejavnostmi, ki ne motijo drugih in so lahko v avli ali knjižnici (Knjižnica je prostor za tiho delo, nemir v avli izredno moti delo),
 • V šolo prihajamo točno, nosimo pripomočke za pouk, poslušamo razlago in navodila, izogibamo se dejavnostim, ki povzročajo hrup, ne žalimo učiteljev, sošolcev in drugih delavcev šole.
 • Učenci med poukom ne motijo sošolcev in učiteljev.
 • V šoli in v okolici šole ter med vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi je prepovedano kajenje, prinašanje in uživanje alkohola, energetskih napitkov, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev, prav tako  uporaba pirotehničnih sredstev. Ob prinašanju in uživanju nedovoljenih substanc se sredstva odvzame in takoj obvesti starše. V primeru drog se obvesti tudi policijo. V primeru prinašanja pirotehničnih sredstev in orožja se obvesti starše in policijo.

 

 1. Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca k svetovalni delavki, dežurnemu učitelju ali pomočniku ravnateljice z nalogami, ki jih mora učenec opraviti.
 2. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.
 1. Med odmori se po hodnikih šole  mirno sprehajamo in pogovarjamo.

Učenci se ne prerivajo, lovijo ali kričijo, ne uporabljajo kletvic in žaljivk. Brez dovoljenja učitelja ne zapuščajo šolske zgradbe.

 1. Po končani dnevni šolski obveznosti naj učenci zapustijo območje šolskega prostora in se ne zadržujejo pri dežurnem učencu.
 2. V šolo ali k dejavnostim, ki jih organizira šola, učenci prinašajo le šolske potrebščine in ne predmetov, naprav…, ki s šolskim delom niso povezani.
 3. Med vzgojno-izobraževalnim delom ne uporabljamo mobilnih telefonov, Mp3, Mp4, fotoaparatov in podobnih naprav. Med tem časom morajo biti te naprave izklopljene. Če učenec med poukom vseeno uporablja omenjene naprave, jo mora izročiti učitelju. Učenec o prekršku sam obvesti (pokliče) starše. Starši se s strokovnim delavcem šole dogovorijo, kje in kdaj bodo začasno odvzeto napravo prevzeli.
 4. Pri dejavnostih zunaj šolskega prostora lahko vodja dejavnosti dovoli uporabo mobitelov, fotoaparatov in predvajalnikov glasbe.

a. Za izgubljene ali drugače odtujene učenčeve aparate šola ne odgovarja.

 1. Fotografiranje in snemanje sošolcev in delavcev šole s fotoaparatom ali mobilnim telefonom je brez njihovega privoljenje ali dovoljenja vodstva šole v šolskem prostoru prepovedano. Nepooblaščeno uporabo teh naprav bomo obravnavali kot hujšo kršitev hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.
 2. Učenci s svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo ostalih učencev in delavcev šole. V nasprotnem primeru smo dolžni obvestiti starše in policijo.
 3. Spore rešujemo na nenasilen način. Če učenci spora z vrstniki ali učitelji ne uspejo ali ne znajo rešiti, prosijo za pomoč dežurnega učitelja, razrednika, šolsko svetovalno službo ali vodstvo šole.

V primeru psihičnega ali fizičnega nasilja med učenci sledimo postopku:

 1. Učence opozorimo in ločimo
 2. Obvestimo razrednika
 3. Obvestimo svetovalno službo, ki izpelje nadaljnji postopek (pogovor, starši, center za socialno delo, policija…)
 1. Vožnja s kolesi in kolesi z motorjem po igrišču in v neposredni bližini šole je prepovedana. Če učenec ne upošteva opozorila glede vožnje s kolesom ali kolesom z motorjem, obvestimo občinskega redarja. Učenci puščajo kolesa in kolesa z motorjem na za to določenih mestih.
 2. S šolsko in tujo lastnino ravnamo odgovorno in pazimo, da je ne poškodujemo ali uničimo. Namerno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo morajo učenci poravnati. O tem se razrednik pogovori z učencem in starši.
 3. Ob zvonjenju morajo učenci učitelja počakati pred učilnico, razen če je z učiteljem drugače dogovorjeno.
 4. Učenci na začetku ure vstanejo in pozdravijo učitelja.
 5. Predlog za postopno uvajanje pravil lepega vedenja: (npr: mesec september mesec preobuvanja in pozdravljanja ipd )
 6. Šolska prehrana: čas, način in pravila ravnanja med zajtrkom, malico in kosilom določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

Reditelji največ pet minut pred odmorom pripravijo malico, učitelji pripeljejo učence v jedilnico in poskrbijo za kulturno obnašanje med malico, med malico in kosilom se učenci ne prerivajo in kričijo.

Ob neprimernem ravnanju s hrano mora učenec zapustiti jedilnico in o tem obvestiti starše.

 

Odsotnost od pouka

 • Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka.
 • Če šola ni obveščena o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, šola obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
 • Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka, ki mora biti opremljen s štampiljko izvajalca zdravstvene dejavnosti ter podpisom zdravnika.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.
 • Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s temi pravili.

Napovedana odsotnost

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet šolskih dni v šolskem letu. Če je odsotnost daljša, morajo starši dobiti soglasje ravnatelja in napovedati odsotnost vsaj pet šolskih dni prej.

Starši lahko razrednika zaprosijo za odsotnost od pouka v strnjeni obliki ali v več delih.

Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika dan pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. Pisno obvestilo pusti tudi v zbornici. Za udeležbo oz. odsotnost učenca mora predhodno pridobiti soglasje staršev.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka daljši od pet dni.

Neopravičeni izostanki

Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo takoj, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku.

Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se pogovori skupaj z učencem o njegovih težavah in nadaljnjem delu.

Odhod učenca od pouka

Učenec lahko zapusti šolo, a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, pedagoginjo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.

Če učenec med poukom samovoljno zapusti šolo, razrednik o odhodu obvesti starše.

Učenec lahko zapusti skupino na organiziranih dnevih dejavnosti s pisnim opravičilom staršev.

Ko so učenci odsotni pri pouku zaradi drugega dela v šoli, jih morajo učitelj dejavnosti opravičiti pri učitelju tekoče ure.

Take odsotnosti ne vodimo kot izostanek.

Učenec je dolžan snov prepisati.

 

 

 

VZGOJNI UKREPI IN OPOMINI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL (iz vzgojnega načrta)

Vzgojni ukrepi

Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev po  Zakonu o osnovni šoli.

Učencu se lahko izreče:

vzgojni ukrep opredeljen v vzgojnem načrtu ali vzgojni opomini opredeljen Zakonu v OŠ, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči, ne spremeni  svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.

 

Vzgojni ukrep se oblikuje kot:

ustna zahteva učečega učitelja, sklep katerega od organov šole (razrednik, učiteljski zbor, ravnatelj), dogovor šole in staršev o določenem skupnem ravnanju, obveza učenca o določenem ravnanju ipd.

 

 

Ob vzgojnih ukrepih razrednik obvesti starše.

Dokumentiramo jih  kot zaznamke v dnevniku, zapise učitelja, razrednika, šolskih svetovalnih delavk ali pa zapisniške sklepe učiteljske konference.

Vzgojni ukrepi ob kršitvi pravil:

 • Če učenec moti pouk in drugo delo v šoli ali je žaljiv do učitelja ali učencev, le-ta učencu izreče dogovorjene ukrepe:
 • če učenec uporablja med urami pouka in v podaljšanem bivanju pripomočke, ki ne sodijo k pouku, jih mora izročiti učitelju, starši jih pridejo iskat k razredniku,
 • glede na težo prekrška je učenec lahko zadržan na razgovoru po pouku (o tem učitelj obvesti starše),
 • povečanje nadzora nad učencem,
 • učenec dobi dodatno spremstvo strokovnega delavca;
 • organiziranje nadomestnega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli,
 • učencu se ukinejo pridobljeni statusi (statusa športnika; učenca, ki se vzporedno izobražuje),
 • učenec prepovemo (razrednik na predlog učitelja) udeležbe pri drugačnih oblikah pouka (ekskurzije, šola v naravi, športni dnevi …); šola mu zagotovi izobraževanje v drugi obliki  (50. čl. ZOsnŠ),
 • v soglasju s starši, učenec (starši) plača oz. povrne namerno povzročeno materialno škodo,
 • vsakodnevni ali tedenski kontakti s starši in poročanje o otrokovem vedenju v šoli
 • pogostejši prihodi (npr. tedenski) staršev v šolo in razgovor učenca, staršev in strokovnega delavca o dogajanju in doživljanju v šoli
 • če učenec trikrat iz neopravičenih razlogov zamudi k pouku, prejme neopravičeno uro,
 • če učenci kolektivno neopravičeno izostanejo, prejmejo neopravičeno uro. Starše se obvesti, za nadomestitev odpadle ure se učenci dogovorijo z učiteljem.

V primerih, ko vzgojnega ukrepa učenec ne upošteva (npr. odstranitev učenca od šolske ure), se razgovor z učencem opravi čim prej, praviloma še isti dan. Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč.

 

ZAPOREDJE UKREPOV pri motenju pouka

Če učenec moti pouk, mu učitelj v zaporedju izreče naslednje ukrepe:

 • opozorilo,
 • presedanje,
 • zapis  (obvestilo staršem, razredniku, svetovalni službi, ravnateljici…),
 • učenje in delo izven učne skupine (pri žalitvi učitelja ali učencev se takoj izvede ta ukrep),
 • asistenca pri pouku (prisotnost drugega strokovnega delavca ali starša pri pouku),
 • s starši se dogovorimo o nadaljevanju pouka za njihovega otroka
 • premestitev v drug oddelek ali skupino,
 • prešolanje.

 

Vzgojni opomini

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni opomin.

Šola izreka vzgojne opomine v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih.

 

Individualizirani vzgojni načrt

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodelujejo tudi starši učenca.

 

Prešolanje v drugo šolo

Posledica treh izrečenih vzgojnih opominov je premestitev učenca v drugo šolo brez soglasja staršev. Odločitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij.

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo, soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

Za učenca, ki se prešola v drugo šolo, individualizirani vzgojni načrt pripravi ta šola.

 

VARSTVO PRAVIC

Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo razredniku, šolski svetovalni službi ali ravnatelju ugovor glede ukrepanja šole.

Ugovor:

se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma se pošlje po pošti v osmih dneh po prejetju odločitve.

Učenčevi starši lahko podajo zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu ugovor), če menijo, da so odločitve v zvezi z vzgojnim ukrepanjem in v drugih primerih neutemeljene oziroma nepravilne.

 

 

Pravila za delo rediteljev

Delo rediteljev predvidi učitelj, ki poučuje v posamezni učilnici, obenem reditelji skrbijo za:

○    razdeljevanje in pospravljanje po malici,

○    urejenost garderobe,

○    brisanje table,

○    pomoč učitelju,

○    poročanje o dogajanju v razredu in izostankih,

○    obvestilo o poškodbah inventarja.

 

 

Pravila za učence vozače

  Razrednik oz. dežurni učitelj seznani učence in starše z ustreznimi navodili.

 1. Razrednik izdela seznam vozačev s časom odhoda. Učenci, ki končajo pouk peto šolsko uro in nimajo drugih obveznosti, morajo oditi domov s prvim avtobusom.
 2. Vozači na odhod avtobusa čakajo v avli ali pred glavnim vhodom v šolo. V kolikor se želijo zadrževati na športnem igrišču se o tem dogovorijo z dežurnim učiteljem.
 3. V času varstva vozačev učenci pišejo domače naloge, rešujejo križanke, uganke, miselne igre, šah in druge družabne igre oziroma se družijo in mirno pogovarjajo.
 4. V času varstva vozačev učenci ne smejo zapustiti šolske okolice. S pisnim dovoljenjem staršev in z dogovorom z dežurnim učiteljem lahko zapusti varstvo vozačev.
 5. V času varstva vozačev veljajo tudi vsa pravila šolskega reda in vzgojni ukrepi iz Vzgojnega načrta.
 6. Na postajališčih morajo učenci sami skrbeti za lastno varnost in varnost sošolcev.
 7. Pri vstopanju na avtobus se obnašajo strpno:
 • čakajo v koloni po eden,
 • se ne prerivajo in prehitevajo,
 • prednost imajo učenci prve triade.

8. Pri izstopanju iz avtobusa veljajo pravila strpnosti.
9. Inventarja na avtobusu ne smejo namerno poškodovati.  Morebitne nepravilnosti so dolžni sporočiti vozniku.

 

Uporaba garderobnih omaric

 1. Vsak učenec v 3. razredu pridobi svoj ključ garderobne omarice in ga uporablja do konca 9. razreda. Učenec 9. razreda mora pred podelitvijo spričevala popolnoma izprazniti in počistiti svojo garderobno omarico in ključ vrniti razredniku – šoli.
 2. Učenci vestno in odgovorno ključ prinašajo v šolo.
 3. Učenci se dosledno preobuvajo v šolske copate in s tem pripomorejo k čistoči šole.
 4. Med in po pouku se v prostoru šolske garderobe ni dovoljeno zadrževati.
 5. Vsak učenec poskrbi, da je njegova omarica zaklenjena. Odprto puščajo na lastno odgovornost.
 6. Garderobne omarice ne smejo biti popisane, polepljene, pobarvane ali kako drugače poškodovane. Škodo mora poravnati povzročitelj sam.
 7. Predmete in snovi, ki ne sodijo v šolo oziroma je njihov prinos v šolo prepovedan, učenci ne smejo odlagati v garderobne omarice.
 8. Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo in jih hranijo v garderobni omarici.
 9. V šoli ni dovoljeno shranjevanje skirojev, rolk in drugih prevoznih sredstev. V garderobnih omaricah ni dovoljeno shranjevati hrane.
 10. Urejenost garderobe oz. garderobnih omaric lahko preveri razrednik ob prisotnosti učenca.
 11. V primeru izgube ključa garderobne omarice mora učenec sam (starši/skrbniki učenca) poskrbeti za izdelavo duplikata in poravnati vse stroške, ki pri tem nastanejo.
(Skupno 467 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost