041 619 125 info@os-vipava.si

Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami

Učencem, ki imajo težave na učnem, čustvenem, socialnem, vzgojnem ali kakem drugem področju poleg učitelja pomaga tudi svetovalna služba, ki pri delu z otrokom sodeluje z učitelji in starši učenca. Če gre za učne težave, ki se kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku nadaljujejo, se učenca vključi tudi v individualno ali skupinsko pomoč (ISP), ki jo na naši šoli izvajajo učitelji ali specialne pedagoginje.

Po potrebi se za namen ugotavljanja vzrokov in načrtovanja pomoči učencem na omenjenih področjih opravijo tudi diagnostični postopki. Učenca, ki ima učne težave lahko pregleda šolska specialna pedagoginja. Pogosto je otrok napoten tudi v zunanjo strokovno ustanovo (npr. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov). Na podlagi strokovnega mnenja in priporočil šolske specialne pedagoginje ali zunanje institucije šola otroku nudi ustrezno pomoč ter za učenca oblikuje primerne prilagoditve, ki so zapisane v Izvirnem delovnem projektu pomoči. Če je ugotovljeno, da so pri otroku prisotne izrazitejše specifične učne ali druge težave, se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki za učenca pomeni še več prilagoditev in pomoči v šoli.

 

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Usmerjanje ter načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami določajo Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in podzakonski akti s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter Zakon o splošnem upravnem postopku.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Pri opredeljevanju otroka se upošteva Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.

Postopek usmerjanja se začne s pisno zahtevo staršev (obrazec: Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja), ki se vloži na območni enoti Zavoda RS za Šolstvo (OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica). Starši zahtevi priložijo razpoložljivo strokovno dokumentacijo zunanjih ustanov. Obvezni prilogi zahteve sta tudi Poročilo šole o otroku, ki ga pripravi šola ter Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, ki ga na naši šoli izvede svetovalna delavka.

Komisija za usmerjanje na podlagi pregleda dokumentacije (po potrebi tudi pregleda otroka) izda strokovno mnenje, ki je podlaga za izdajo odločbe.   

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvaja se lahko kot

  • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (izvaja jo lahko specialni ali socialni pedagog, logoped, psiholog..)
  • učna pomoč (navadno jo izvaja učitelj) ali
  • svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Število ur dodatne strokovne pomoči ne presega več kot 5 ur tedensko, od tega je ena ura namenjena svetovalni storitvi (svetovanje otrokovi družini in strokovnim delavcem, ki z njim delajo). Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, podrobneje se način izvajanja opredeli z individualiziranim programom (IP). 

 

Individualiziran program (IP)

Za učence, ki se usmerijo v v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) se sestavi individualiziran program (IP) v katerem se določi organizacija in oblika izvedbe dodatne strokovne pomoči; cilje in oblike dela z otrokom, potrebne prilagoditve ter drugo.

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa ravnatelj imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju VI programa. Pri pripravi programa  sodelujejo tudi starši in učenec (odvisno od zrelosti otroka). IP je potrebno evalvirati in po potrebi spreminjati (najmanj v vsakem izobraževalnem obdobju). Strokovna skupina se sestaja skupaj s starši in učencem ob začetku in koncu šolskega leta ter po potrebi tudi med šolskim letom.

Postopek usmerjanja vodi psihologinja Živa Vidic. Kontaktirate jo lahko na e-mail: ziva.vidic@os-vipava.si ali po telefonu 05 36 64 343.
 

 

(Skupno 1.100 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost